Algemene factuurvoorwaarden

1.ALGEMEEN.

Deze Algemene Verkoop –en Leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen B.be / Phibell Inc CommV, met maatschappelijke zetel te 3582 Koersel, Pieter Vanhoudtstraat 65 (“B.be”) en haar klanten, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
B.be behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klant (“Klant”).
Door het louter plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en ze te hebben aanvaard.
De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen daarvan.

2. DEFINITIES.

“Content”: al de teksten, foto’s, muziekbestanden, grafieken, video-opnames en andere gegevens die i.v.m. de Diensten en Goederen door de Klant aan B.be worden overgemaakt;
“Diensten”: alle diensten die die in opdracht van de Klant worden geleverd; “Goederen”: alle goederen die in opdracht van de Klant worden gemaakt en/of geleverd;
“Intellectuele Eigendomsrechten”: alle bekende en onbekende rechten zoals: auteursrechten, merkenrechten, handelsbenamingen en gelijkaardige rechten, bedrijfsgeheimen, knowhow, octrooien, tekeningen en modellen, algoritmen etc., alsook alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (wereldwijd en van welke aard ook), bepaald door de wet of contracten, en alle registraties, hernieuwingen, uitbreidingen, verderzettingen, verdelingen van voormelde rechten; “Resultaat”: alle HTML en Java bestanden, grafische bestanden, animatiebestanden, databanken, stylesheets, PHP bestanden, multimedia elementen, technologische scripts, software en andere programma’s, zowel in objectcode als in sourcecode door B.be gemaakt/ontwikkeld voor de Klant; “Toegangscode”: een uniek paswoord en gebruikersnaam waarmee de Klant kan inloggen en toegang krijgt tot sommige diensten en websites die door B.be worden aangeboden;
“Website”: de user interface, functionaliteit en Content die voor het publiek toegankelijk worden gemaakt op de domeinnaam van de Klant.

 3.OVEREENKOMST.

De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door B.be van de vaste en definitieve bestelling van de klant. Alleen de voorwaarden die voorkomen in deze bevestiging zijn bindend voor B.be.

 4. LEVERINGSTERMIJNEN.

De leveringstermijnen gaan in vanaf de datum van bevestiging van de opdracht door B.be, maar niet eerder dan vanaf de datum waarop alle documenten, materialen en uitvoeringsspecificaties door de Klant zijn verstrekt en nadat de laatste aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan hij verplicht was te voldoen. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van B.be.

5. LEVERING EN AANVAARDING.

M.h.o. een evaluatie van de Goederen, Diensten en/of het Resultaat, zal B.be een volledig basisontwerp ervan ter beschikking stellen van de Klant die binnen een periode 14 dagen (“de Aanvaardingsperiode”) zal beoordelen of dit basisontwerp volgens de regels van de kunst werd ontwikkeld. Bij gebreke aan opmerkingen binnen de Aanvaardingsperiode wordt het betrokken basisontwerp geacht te zijn goedgekeurd en kan B.be de definitieve versie daarvan afwerken.
Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden uitgevoerd, kan B.be de uitvoering van de opeenvolgende fase opschorten tot ontvangst van goedkeuring door de Klant van de beeindigde fase.
Levering wordt steeds geacht te zijn geschied op de zetel van B.be op de datum overeengekomen tussen B.be en deKlant of bij ontstentenis daarvan, binnen de twee werkdagen volgend op de toezending van de mededeling van beschikbaarheid. Het risico gaat over op de Klant zodra de levering als hierboven omschreven is uitgevoerd.
Toeval en/of overmacht geven B.be het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst zonder opzeggingstermijn noch vergoeding of tot de opschorting van de uitvoering ervan.

6. PRIJS EN BETALING.

Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de vergoedingen contant betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur en op de maatschappelijke zetel van B.be. Wijzigingen in tarieven worden door B.be minimaal 2 maanden op voorhand bekendgemaakt aan de Klant, dewelke het recht heeft om de overeenkomst tussen partijen te beëindigen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs uiterlijk 1 maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven.
Alle verschuldigde en vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1,5% per maand en een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van de betreffende bedragen, met een minimum van 100,00 euro per factuur. Niet tijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook;

7. OPSCHORTING.

Ingeval de Klant enige van zijn verplichtingen uit hoofde de overeenkomst met B.be niet nakomt, heeft B.be het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten en alle daarmee verbonden kosten aan te rekenen aan de Klant.

8. ONTBINDING.

B.be is gerechtigd om de overeenkomst op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven zonder voorafgaande in gebreke stelling te beëindigen
-ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van
de Klant;
-indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen
partijen, inzonderheid de verplichtingen opgenomen in artikel 6 van deze
Voorwaarden, niet naleeft.
Ingeval van ontbinding van de overeenkomst is de Klant aan B.be een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 50% van de gecontracteerde prijs, onverminderd het recht van B.be om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade. De eventueel door de Klant betaalde voorschotten worden aangerekend op de verschuldigde schadevergoeding.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

 e Klant erkent onherroepelijk het eigendomsrecht, m.i.v. alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten, van B.be op het Resultaat, de Website en alle documentatie ontwikkeld n.a.v. het verzoek van de Klant om Diensten en/of Goederen te leveren. Niets daarvan mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of aan derden getoond zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B.be. Bij overtreding van deze bepaling is de klant aan B.be een forfaitaire schadevergoeding van 10.000,00 euro per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van B.be om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade. Tijdens de levering van Diensten verleent de Klant aan B.be een niet- exclusieve, wereldwijde licentie (zonder enig recht op royalty) om de Content te reproduceren, distribueren, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken in het kader van de Diensten. B.be behoudt zich het recht voor om de in het kader van zijn opdracht verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Het afstaan of aanrekenen van het voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of elders worden toegekend in een licentieovereenkomst. Alle elementen en gegevens die door de Klant aan B.be worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, onder meer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s,
audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de Klant. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de Klant, waarborgt de Klant dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. De Klant vrijwaart B.be tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enige van bovenvermelde elementen of gegevens. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van B.be het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

B.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of herdistribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten berusten die de Klant heeft aangeleverd zonder B.be op de hoogte te stellen van het bestaan van het betreffende recht of rechten.

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

De zichtbare gebreken worden geacht gedekt te zijn bij aanvaarding van de geleverde goederen en/of diensten.
De aansprakelijkheid van B.be voor verborgen gebreken in de geleverde goederen en/of diensten is beperkt tot een maximale termijn van 6 (zes) maand te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de goederen en/of diensten. Op straffe van verval dient het verborgen gebrek binnen de 7 dagen na ontdekking daarvan (of na datum wanneer het gebrek had moeten worden ontdekt) aan B.be schriftelijk te worden gemeld. Het verborgen gebrek dient door de partijen tegensprekelijk te worden vastgesteld. Elke bewerking, verandering of herstelling uitgevoerd na ontdekking van het gebrek, doch voor de tegensprekelijke vaststelling zoals hierboven vermeld, brengt van rechtswege het verval van alle aanspraken jegens B.be op grond van verborgen gebreken.
Tenzij ingeval van opzet of bedrog in hoofde van B.be, worden alle financiële gevolgen van tekortkomingen bij uitvoering van een overeenkomst slechts ten belope van de van de Klant ontvangen sommen in het kader van de respectievelijke overeenkomst gedragen.
  B.bedraagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bv. maar niet limitatief verlies van inkomsten, cliënteel, e.d., alsook alle schade veroorzaakt door bedrog of opzet gepleegd door de onderaannemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van B.be.

11.VRIJWARING.

De Klant zal B.be, alsook alle onderaannemers, vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, bestuurders en aandeelhouders, integraal vrijwaren voor elke mogelijke aansprakelijkheid, vorderingen, schade, kosten en uitgaven die verband houden of voortvloeien uit (de levering van) Diensten en/of Goederen of het gebruik door de Klant of een derde van de Diensten en/of Goederen, elk mogelijk Intellectueel Eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van enige persoon of entiteit, elke mogelijke informatie of gegevens verstrekt door de Klant aan B.be, de invoeging van metatags of andere elementen in enige voor de Klant ontwikkelde Website of elke mogelijke informatie, diensten of goederen beschikbaar op de Website van de Klant. B.be heeft het recht om, met keuze van raadsman door B.be en op kosten van de Klant deel te nemen aan de verdediging van elke mogelijke vordering van een derde partij met betrekking tot de Diensten en/of Goederen.
De Klant dient met de verkregen Toegangscode zorgvuldig, nauwlettend en strikt vertrouwelijk om te gaan. Hij is verplicht om B.be onmiddellijk in te lichten ingeval van bedrieglijk gebruik, verlies of diefstal van de Toegangscode. B.be is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden ten gevolge van voormelde omstandigheden. De Klant is derhalve tot vrijwaring van B.be verplicht.

12. VERBREKING.

Ingeval van annulering van de Diensten door de Klant, om welke reden ook, is de Klant aan B.be, naast een vergoeding voorde geleverde prestaties, een forfaitaire vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. In voorkomend geval worden de eventueel betaalde voorschotten aangerekend op de verschuldigde verbrekingsvergoeding.
Indien de Klant Diensten aankoopt die als een pakket verkocht worden (bv. een combinatie van webdesign en webhosting), dan zal de verbreking van een gedeelte van de Diensten de beëindiging van alle Diensten van het pakket tot gevolg hebben.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.
Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van B.be, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van B.be Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding..

14. NIET BETALING

Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest worden aangerekend van 1,5% per maand, en dit vanaf de dertigste dag van de maand volgend op de factuurdatum